กรมการค้าต่างประเทศลงพื้นที่สระแก้ว ผลักดันการค้าชายแดน ไทย – กัมพูชา

ประชารัฐพิจารณ์

กรมการค้าต่างประเทศลงพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว 26 – 27 ตุลาคม 2561 เพื่อติดตามสถานการณ์การค้าการลงทุน และรับฟังปัญหาการค้าชายแดน พร้อมผลักดันมูลค่าการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา

นายอดุลย์  โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและผลักดันมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย กับประเทศเพื่อนบ้านมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดมีกำหนดลงพื้นที่ จังหวัดสระแก้ว ในระหว่างวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2561 เพื่อรับฟังปัญหาการค้าชายแดน และรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าการลงทุนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงศึกษาสำรวจสภาพการค้า – การขนส่ง บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา เพื่อผลักดันมูลค่าการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน ระหว่างไทย – กัมพูชาให้สูงขึ้น และเป็นเป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมสำรวจพื้นที่เตรียมจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนอย่างยิ่งใหญ่ปลายปีนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งจะช่วยผลักดันให้การค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านให้ขยายตัวได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เป็นมูลค่ารวม 1.5 ล้านล้านบาท ภายในปี 2561 นี้

การลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วในครั้งนี้ กรมฯ ได้พบปะหารือรับฟังความคิดเห็นกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด กองกำลังบูรพา สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ด่านศุลกากร (กรมศุลกากร) และด่านตรวจพืช (กรมวิชาการเกษตร) หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น

ทั้งนี้ จังหวัดสระแก้ว ตั้งอยู่ในเส้นทางยุทธศาสตร์ มีอาณาเขตติดกับประเทศกัมพูชา และมีจุดผ่านแดนถาวร  3 แห่ง ได้แก่ จุดผ่านแดนถาวรอรัญประเทศ – ปอยเปต จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน – พนมได และจุดผ่านแดนถาวรบ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง โดยจุดผ่านแดน ทั้ง 3 จุด เป็นจุดผ่านแดนที่สำคัญมีการสั่งซื้อสินค้าจากไทยเป็นจำนวนมาก และยังมีจุดผ่อนปรนการค้าอีก 2 แห่ง ได้แก่ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหนองปรือ – มาลัย และจุดผ่อนปรนการค้าบ้านตาพระยา – บ้านบึงตะกวน โดยมีการสั่งซื้อสินค้าจากไทยจำนวนมากเช่นเดียวกัน

นายอดุลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า มูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทย – กัมพูชา  8 เดือนแรกของปี 2561 (ม.ค. – ส.ค.) มีมูลค่าถึง 93,220 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.88 โดยเป็นการส่งออกมูลค่า 77,073 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.15 ซึ่งสินค้าส่งออกที่สำคัญ อาทิ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮลล์ รถจักรยานยนต์ และส่วนประกอบเครื่องยนต์ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เป็นต้น ส่วนการนำเข้า มีมูลค่า 16,146 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.90 สินค้านำเข้าที่สำคัญ อาทิ มันสำปะหลัง ลวดและสายเคเบิ้ล อะลูมิเมียม และทองแดง เป็นต้น