กบข. ถ่ายทอดประสบการณ์ให้ กอช. และร่วมส่งเสริมการออมให้สมาชิกในครอบครัวข้าราชการ เพิ่มเงินออมเพื่ออนาคต

Banking

กบข. จับมือ กอช. ลงนาม MOU เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการพัฒนากระบวนการลงทุน การบริหารจัดการกองทุน พร้อมผลักดันให้สมาชิกในครอบครัวของข้าราชการ มีเงินออมไว้ใช้ในวัยเกษียณ

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า เนื่องจากภาคครัวเรือนไทยให้ความสนใจการออมเพื่อการเกษียณมีแนวโน้มลดลง ดังนั้น กบข. และ กอช. จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ ตามนโยบายของรัฐ ในการส่งเสริมการออมให้คนไทยมีการวางแผนการเงิน และมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณ จึงได้เกิดข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กบข. และ กอช. ที่เป็นความร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการพัฒนากระบวนการลงทุน การบริหารกองทุน พร้อมทั้ง กบข. จะถ่ายทอดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงในการพัฒนากระบวนการลงทุนให้กับ กอช. ซึ่ง กบข. หวังว่า จะสามารถส่งเสริมความรู้การเงิน การลงทุนให้กับสมาชิกและครอบครัวสมาชิกให้หันมาใส่ใจการออมเงินเพิ่มมากขึ้น รวมถึงส่งเสริมปริมาณการออมภาคครัวเรือนให้เพิ่มมากขึ้น และเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายเมื่อถึงวัยเกษียณ

ด้านนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ กล่าวว่า ในการลงนามบันทึกตกลงความร่วมมือกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ครั้งนี้ ด้วยภารกิจการดำเนินงานลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่ง กบข. ได้มีการดำเนินงานมากประสบการณ์กว่า 26 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการเงินลงทุน การให้บริการสมาชิก รวมถึงการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ โดย กอช. จะนำประสบการณ์ระบบงานต่าง ๆ ของ กบข. ไปพัฒนาต่อยอดให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และร่วมกันยกระดับระบบการออมให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มของประเทศ และยังร่วมส่งเสริมทักษะการวางแผนทางการเงินให้กับครอบครัวข้าราชการ โดยเฉพาะบุตร หลาน ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป สามารถเริ่มวางแผนการออมกับ กอช. ตั้งแต่ 50 บาท สูงสุด 30,000 บาท/ปี ไม่จำเป็นต้องออมเท่ากันทุกปี ในเดือนถัดไปรับเงินสมทบเพิ่ม สูงสุด 50% – 100% หรือไม่เกิน 1,800 บาท/ปี พร้อมได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเมื่อบุตร หลานเข้าสู่การทำงานเป็นข้าราชการ หรือพนักงานบริษัทเอกชน ยังสามารถออมต่อ หรือหยุดออมได้ สิทธิในการเป็นสมาชิกยังคงอยู่ ทั้งนี้ เงินออมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี ตามจำนวนเงินที่ออมกับ กอช. สูงสุด 30,000 บาท/ปี ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบสิทธิ สมัคร หรือส่งเงินออมสะสม ติดตาม การเคลื่อนไหวยอดเงินออม ได้ที่แอปพลิเคชัน กอช. และไลน์ กอช. “@nsf.th”