EXIM BANK ติดต่อลูกค้าทุกราย พร้อมพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน เยียวยาผลกระทบโควิด-19 ให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำใช้หมุนเวียนในกิจการส่งออกและลงทุนของลูกค้าและผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

Banking

EXIM BANK ติดตามลูกค้าทุกราย พร้อมพักชำระหนี้และดอกเบี้ย 6 เดือน และให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 2% แก่ผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ระยะเวลาชำระคืน 7 ปี วงเงิน 20-100 ล้านบาท รวมทั้งพิจารณาเป็นรายกรณีเพิ่มเติมตามความจำเป็น

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจส่งออกและลงทุนระหว่างประเทศ ทั้งที่เป็นลูกค้าและไม่ใช่ลูกค้า EXIM BANK ได้เร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แก่ผู้ประกอบการทุกกลุ่ม โดยติดต่อไปยังลูกค้าทุกรายและตั้งทีมดูแลและช่วยเหลือผู้ประกอบการและลูกค้า

กลุ่มแรก ลูกค้า EXIM BANK ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม สามารถพักชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลา 6 เดือน โดยเจ้าหน้าที่ EXIM BANK ติดต่อไปยังลูกค้าโดยตรงทุกราย ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน อนุมัติแล้วกว่า 1,400 ราย วงเงินกว่า 30,000 ล้านบาท และหากมีประกันการส่งออกและส่งออกไปยังผู้ซื้อในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) สามารถขยายระยะเวลาชำระเงินที่ให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง 270 วัน ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าทยอยมาขอรับการช่วยเหลือเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศ

กลุ่มที่สอง ผู้ประกอบการ ทั้งที่เป็นลูกค้าและไม่ใช่ลูกค้า EXIM BANK สามารถขอสินเชื่อระยะยาวดอกเบี้ยต่ำได้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออก วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท ระยะเวลาชำระคืน 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปีในปีที่ 1-2 หลังจากนั้น เป็นอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน Prime Rate -1.25% และ Prime Rate -0.25% ในปีที่ 3-4 และปีที่ 5-7 ตามลำดับ ฟรี! ค่าธรรมเนียมค้ำประกัน บสย. 2 ปีแรก และฟรี! ค่าธรรมเนียม Front-end Fee กรณีที่ต้องการวงเงินเกิน 20 ล้านบาท EXIM BANK มีมาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตรองรับให้แก่ผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เป็นสินเชื่อระยะยาว 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปีในปีที่ 1-2 วงเงินสูงสุดถึง 100 ล้านบาท ลูกค้าและผู้ประกอบการที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์มายัง EXIM BANK ได้ที่ โทร. 0 2617 2111 ต่อ 3510-2

“EXIM BANK ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและติดต่อไปยังลูกค้าทุกรายของธนาคาร เพื่อสอบถามความต้องการการสนับสนุนหรือความช่วยเหลือจากธนาคาร รวมทั้งได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าและผู้ประกอบการไทย รวมทั้ง SMEs มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาผลกระทบของโควิด-19 ต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจไทย นอกเหนือจากการนำร่องปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MOR MLR และ MRR หรือ Prime Rate โดยปัจจุบันอยู่ที่ 5.75% ต่อปี ต่ำที่สุดในระบบธนาคารพาณิชย์ เพื่อลดต้นทุนของผู้ประกอบการ ในระยะถัดไป หากพบว่าลูกค้าหรือผู้ประกอบการรายใดต้องการความช่วยเหลือจาก EXIM BANK เพิ่มเติมจากมาตรการที่มีอยู่ ธนาคารก็ยินดีพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนเป็นรายกรณี” นายพิศิษฐ์กล่าว