เปิดตัว “โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย” ตามแนวทางมูลนิธิโฟรเบล ประเทศเยอรมนี หวังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาพื้นฐาน ตั้งแต่วัยเยาว์

CSR

โครงการพัฒนาศักยภาพครูระดับปฐมวัย ตามแนวทางมูลนิธิโฟรเบล ประเทศเยอรมนี จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิโฟรเบล ประเทศเยอรมนี บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และบี.กริม  โดยทั้ง 3 องค์กรจับมือกัน        เพื่อเป้าหมายพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัยให้ยั่งยืนมากและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์องค์กร บี.กริม กล่าวว่า สำหรับการเปิดตัว“โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย” ตามแนวทางมูลนิธิโฟรเบล ประเทศเยอรมนี เกิดขึ้นจากแนวคิดที่เห็นร่วมกัน ระหว่าง  บี.กริม บริษัท นานมีบุ๊คส์ และ มูลนิธิโฟรเบล ประเทศเยอรมนี ที่มองว่าปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การที่เด็กสามารถสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาได้เท่าทันต่อสิ่งรอบตัวนั้นเป็นสิ่งสำคัญ โดยโฟรเบล เชื่อเรื่องการเรียนรู้ผ่านการเล่นเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กๆทดสอบตัวเอง และมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆและผู้ใหญ่ ยึดหลักเคารพสิทธิเด็ก เพื่อส่งผลไปยังประสบการณ์ของเด็กโดยตรง มีสิทธิในการตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตัวเอง ให้เติบโตเป็นสมาชิกของสังคมที่มีอิสระ พึ่งพาตนเองได้ เชื่อมั่นในตนเอง และมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุดังเป้าหมายของโฟรเบลที่วางไว้ คือ การพัฒนาเด็กให้มีความมั่นใจ และใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยอย่างมีความรับผิดชอบ

“เรามีความเชื่อมั่นว่าการส่งเสริมผลักดันให้เด็กกล้าแสดงออก จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็กมากขึ้น นอกจากนี้ มูลนิธิโฟรเบล ยังเป็นพันธมิตรของมูลนิธิ Haus der kleinen Forscher ซึ่งเป็นต้นฉบับของ “โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่บี.กริม และนานมีบุ๊คส์ ให้การสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย” ดร.ธีระชัย กล่าวทิ้งท้าย

คิม จงสถิตย์วัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด กล่าวเสริมว่า โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย ตามแนวทางมูลนิธิโฟรเบล ประเทศเยอรมนี เกิดจากความตั้งใจของมูลนิธิโฟรเบล (ประเทศเยอรมนี) บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และ บี.กริม  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทย ได้เข้าถึงการศึกษาที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ ด้วยการนำองค์ความรู้ และกระบวนการในการพัฒนาครูระดับปฐมวัยตามแนวทางมูลนิธิโฟรเบล จากประเทศเยอรมนี มาปรับให้เข้ากับบริบทของประเทศไทยเพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั่วประเทศให้มีความพร้อมและความมั่นใจในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาได้จริงให้เด็กมีโอกาสเติบโตไปเป็นพลเมืองโลกที่ช่างสงสัย มีความสามารถเอื้ออาทร และตอบแทนสังคม ซึ่งต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ปฐมวัย ทั้งนี้ทางมูลนิธิโฟรเบล มีแนวคิดเดียวที่ช่วยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มเด็กปฐมวัยด้วยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่มาจากประสบการณ์ตรง ปลูกฝังให้รู้จัก ช่างสังเกต ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง ซึ่งกระบวนการคิดแบบเป็นระบบนี้ หากเราสมารถปลูกฝั่งให้เกิดกับเด็กปฐมวัยได้ เด็กเหล่านี้จะเติบโตไปเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการนำความรู้มาพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

สำหรับ “โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย” ตามแนวทางมูลนิธิโฟรเบล ประเทศเยอรมนี ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ทางมูลนิธิหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “โครงการพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย” จะประสบความสำเร็จ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาสู่โอกาสที่ดีของเด็กไทยทุกๆคน โดยมีรูปแบบการบริการ มีบริการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบสาธารณะ (Public Workshop) และแบบจัดที่โรงเรียน หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (One-Site Workshop) One ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษใน 2 หัวข้อ คือ

  • แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยการเล่น (Play-based Learning) ในรูปแบบเยอรมัน (German-Style Play-based Learning Approach)
  • แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry-based Learning) สำหรับเด็กปฐมวัยในรูปแบบเยอรมัน (German-Style Inquiry-based Learning Approach for Early Childhood)

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์  0 2662 3000  อีเมล  [email protected] และ Facebook www.facebook.com/froebelthailand