นักวิจัย KAPI เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 7th Forum on China-ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation, CAEXPO 2019

Society

น.ส.ชลลดา บุราชรินทร์ และ น.ส.พัลลภา วุฒิภาพรกุล นักวิจัย ตัวแทนจากสถาบันผลิตผลเกษตรฯ KAPI พร้อมด้วย ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ, นายอมร ประดับทอง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) และ น.ส.ณัฐฐพัชร์ อั้นทรัพย์, นายวัชรพันธุ์ พิทักษ์ภากร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The 7th Forum on China-ASEAN Technology Transfer and Collaborative Innovation, CAEXPO 2019 ณ นครหนานหนิง มณฑณกว่างสี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอัคราชฑูตที่ปรึกษา ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงปักกิ่ง ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ เมื่อผ่านมา