กบข. เข้าหารือ 2 กิจการที่เข้าลงทุน เพื่อสร้างความมั่นใจในการลงทุน ในฐานะนักลงทุนสถาบันที่มีความรับผิดชอบ (Responsible Investor)

Society

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) พร้อมพนักงาน เข้าหารือ (Positive Engagement) กับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในประเด็นการรับมือจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ตลอดจนผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ เพื่อให้มั่นใจเรื่องระบบควบคุมภายในและภายนอกบริษัทภายใต้หลักการ ESG เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนในฐานะนักลงทุนสถาบันที่มีความรับผิดชอบ (Responsible Investor) เมื่อเร็วๆ นี้