เท็ตทรา คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ อาชีวศึกษา พัฒนาระบบแพลตฟอร์มแห่งนวัตกรรมแรงงานยุคใหม่

Society

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นางสาวสุธิดา กาญจนกันติกุล ประธานกรรมการและผู้ก่อตั้ง THEZCAPE, บริษัท เท็ตทรา คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนากระบวนการมีงานทำและการทำงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง วางแผนโครงสร้างด้านตลาดแรงงาน ผ่านแพลตฟอร์มแรงงานยุคใหม่ THEZCAPE เพื่อตอบโจทย์นวัตกรรมแรงงานแห่งอนาคต มุ่งหวังให้เกิดการจ้างงานระดับประเทศ ตอบโจทย์ความต้องการของนายจ้าง ช่วยรองรับการเติบโตด้านตลาดแรงงานของประเทศไทยและระดับสากล  ลดขั้นตอน ลดปัญหาอัตราว่างงาน พร้อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลาดแรงงานในประเทศ เปิดมิติใหม่ในตลาดแรงงานไทย เดินหน้าเศรษฐกิจแบบ Gig Economy