บ้านปูฯ สนับสนุนทุน 1.4 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการให้กับเยาวชนโรงเรียนชายแดนใต้

CSR

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ นำโดยนางอุดมลักษณ์ โอฬาร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร และนายรัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสาย – สื่อสารองค์กร (ที่ 1 จากซ้าย) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 1,390,360 บาท แก่ผู้อำนวยการและครูตัวแทนจากโรงเรียนในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา จำนวน 16 แห่ง ซึ่งอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ที่ 2 จากขวา) และนายสราวุธ เดช-มณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพฯ
ด้วยความเชื่อที่ว่า “พลังแห่งความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” บ้านปูฯ จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษา และได้ดำเนินโครงการสนับสนุนทุนช่วยเหลือแก่โรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆ ในพื้นที่ ให้มีอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในปีที่ผ่านมา การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง บ้านปูฯ ยังคงให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ โดยคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับการสนับสนุนจำนวนทั้งสิ้น 16 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,390,360 บาท เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ครูและนักเรียนในพื้นที่ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีโรงเรียนที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการฯ แล้วทั้งสิ้น 145 โรงเรียน ใน 5 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล