ไทย-ไต้หวัน เปิดเวทีสัมมนาสมาร์ทแฮลแคร์ใหญ่ที่สุดในอาเชียน หนุนวงการแพทย์สู่ยุคดิจิทัลมุ่งยกระดับระบบประกันสุขภาพคนไทย

Economic Economic News

ไทย-ไต้หวัน จัดเวทีสัมมนา Taiwan Thailand Smart Healthcare Conference 2018 (TTSHC) ใหญ่ที่สุดในเอชียตะวันออกเฉียงใต้  ระดมสมองผู้เชียวชาญระดับหัวกะทิ  ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสมาร์ทเฮลท์แคร์ เพื่อยกระดับวงการแพทย์สู่ยุคดิจิทัล หนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ยกทัพบริษัทสมาร์ทเฮลท์แคร์และเทคโนโลยีชีวภาพไต้หวัน ร่วมโชว์ผลิตภัณฑ์ใหม่สุดล้ำ พร้อมไฮไลท์ โชว์ตัวหุ่นยนต์ AI “อาเป่า” สาธิตการทำงานจดจำใบหน้าและเสียง เล็งนำมาใช้งานต้อนรับและลงทะเบียนแทนคนช่วยลดเวลาการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่

นายกัว โฉ่วเหริน ผู้อำนวยการ จากโรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน เปิดเผยว่า  ในปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  (AI) และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เป็นแนวโน้มการพัฒนาของเทคโนโลยีระดับสากล. ซึ่งประเทศไต้หวัน เป็นประเทศที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีการส่งเสริมระบบประกันสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนมายาวนานถึง 23 ปี ถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมสมาร์ทเฮลท์แคร์อย่างต่อเนื่องในเอเชีย  และในช่วงปีที่ผ่านมาทางรัฐบาลไทยก็ได้ผลักดันประเทศด้วยนโยบายไทยแลนด์  4.0 ซึ่งในด้านการ วงการแพทย์ได้มีความพยายามยกระดับเข้าสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อนำมาซึ่งระบบการประกันสุขภาพและบริการทางการแพทย์ที่ดีมีมาตรฐานของประชาชนไทย  จึงจัดให้มีเวทีการแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารสมาร์ทเฮลท์แคร์กับไต้หวันในการเวทีสัมมนา Taiwan Thailand Smart Healthcare Conference 2018 (TTSHC) โดยมีโรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียนเป็นเจ้าภาพ และสื่อจีนเกี่ยวกับประเทศไทย “VISION THAI 看見泰國” เป็นผู้ดำเนินจัดงานสัมมนา  นับเป็นเวทีระดมสมองและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับสมาร์ทเฮลท์แคร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านสมาร์ทเฮลท์แคร์ไต้หวันและไทย จำนวน 16 คนมา มาร่วมเผยแพร่แนวโน้มใหม่ของสมาร์ทเฮลท์แคร์

“การประชุมครั้งนี้เป็นการรวมตัวของผู้นำอุตสาหกรรมการแพทย์และผู้นำโรงพยาบาลที่สำคัญ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความท้าทายในการส่งเสริมสมาร์ทเฮลท์แคร์และแนะนำแนวทางในการพัฒนาวงการแพทย์ด้วยสมาร์ทเฮลท์แคร์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไต้หวันประกอบด้วยนายกัว โฉ่วเหริน ในส่วนประเทศไทยประกอบด้วย นายกษิต ภิรมย์  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายธีรพร สถิรอังกูร รักษาราชการผู้อำนวยการกองการพยาบาลกระทรวงสาธารณะสุข นาย ชูศักดิ์ วงศ์สุรีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต นายชูศักดิ์ และผู้เชี่ยวชาญทางภาคอุตสาหกรรมภาครัฐ สถาบันการศึกษาและผู้นำโรงพยาบาลต่างๆ ร่วมเข้าร่วมด้วย” นาย Guo Shouren กล่าว

ทั้งนี้ในงาน บริษัทสมาร์ทเฮลท์แคร์และเทคโนโลยีชีวภาพไต้หวัน รวม 11 ราย อาทิ ACRO Biomedical, BIONIME, Chriskey Biomedical, IMEDTAC, New Kinpo Group นำเสนอผลิตภัณฑ์สมาร์ทเฮลท์แคร์ใหม่ล่าสุดของไต้หวัน  โดยไฮไลท์ในงานได้มีการนำหุ่นยนต์ AI “อาเป่า” มาโชว์ตัว เพื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน พร้อมทั้งสาธิตการทำงานของ”อาเป่า” ด้วยฟังก์ชั่นจดจำใบหน้าและเสียง ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ตามความ ต้องการได้ นอนาคต สามารถช่วยโรงพยาบาลในส่วนของการต้อนรับ การช่วยลงทะเบียน การรายงานและการบริการอื่นๆ  แทนมนุษย์ ซึ่งจะช่วยให้เข้าถึงข้อฐานข้อมูลผู้ป่วยขนาดใหญ่ได้ในเวลารวดเร็ว

นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า เมือเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ได้มีการลงนาม บันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ Changhua Christian Hospital (CCH) เพื่อเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการการของทั้งสองประเทศ ด้วยมุ่งหวังระระดับการแพทย์ไทยเข้าสู่การเป็น สมาร์ทเฮลท์แคร์ เพื่อผลักดันประเทศเข้าสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0  ด้วยการยกระดับคุณภาพแลบริการด้านการแพทย์ของประเทศไทยให้มีขีดความสามารถในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนชาวไทยได้เป็นอย่างดี ซึ่งการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา เช่น การรักษาโรคทางไกลการประชุมครั้งนี้ถือเป็นก้าวหนึ่งที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนการแพทย์ของไต้หวันและไทยคาดหวังว่าในอนาคตจะมีการส่งเสริมความร่วมมือแบบระยะยาวอีกด้วย