เริ่มแล้วงานสัปดาห์ประกันภัย “ไทยแลนด์อินชัวรันส์ เอ็กซ์โป 2018”

Insurance

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ประกันภัยประจำปี 2561 หรือ Thailand Insurance Expo 2018 และมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “มิติใหม่ประกันภัยไทยในยุคดิจิทัล เพื่อประชาชน” ณ อาคารเพลนารี 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยกล่าวในตอนหนึ่งว่า ปัจจัยหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน คือ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือที่เรียกว่า “เทคโนโลยีพลิกโลก” หรือ Disruptive Technology ทำให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอุปโภค บริโภค รวมทั้งผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน การลงทุน การประกันภัย ที่ใช้เทคโนโลยีและมีการเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับอินเตอร์เน็ต (Internet of Things) ซึ่งนอกจากจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันแล้ว ยังมีผลถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจกระบวนการผลิต การค้า การบริการและกระบวนการทางสังคมอื่นๆ รวมถึงลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยประชาชนจะใช้การสื่อสารผ่าน Application ต่างๆ มากขึ้น ดังนั้นภาคอุตสาหกรรมประกันภัยจึงต้องเร่งปรับตัวให้สามารถรองรับกับบริบทของสังคมไทยที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาถือว่าภาคอุตสาหกรรมประกันภัยมีวิวัฒนาการและมีการปรับตัวที่ดีอย่างต่อเนื่องทุกปี

สำหรับแนวทางการส่งเสริมศักยภาพให้ประเทศไทยเป็น Insurance Hub โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน  ประกันภัยต่อ จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ โดยจำเป็นจะต้องมีการกำหนดแรงจูงใจที่เหมาะสม เพื่อดึงดูดบริษัทประกันภัยต่อที่มีศักยภาพเข้ามาตั้งในประเทศไทย อันจะทำให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนอยู่ภายในประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพและการแข่งขันในด้านประกันภัยต่อในประเทศไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลด้วยการนำระบบประกันภัยเข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับบริบทด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยปีนี้ถือเป็นอีกปีหนึ่งที่ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับการทำประกันภัยข้าวนาปี ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และรัฐบาลมีนโยบายที่จะขยายการทำประกันภัยไปสู่พืชผลทางเกษตรชนิดอื่นๆ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อีกด้วย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า งานสัปดาห์ประกันภัยปีนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน โดยเห็นได้จากจำนวนผู้เข้าร่วมงานวันแรก (7 กันยายน 2561) เป็นไปอย่างคึกคัก โดยในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมวิชาการและกิจกรรม CSR ที่ได้รับความสนใจ เนื่องจากได้รับเกียรติจาก ตูน บอดี้สแลม พร้อมทีมงานก้าวคนละก้าวมาร่วมเสวนาสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยดูแลสุขภาพและวิ่งออกกำลังกาย ร่วมทั้งมีการบริจาครถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นจำนวน 3 คัน โดย สำนักงาน คปภ. ร่วมกับ คณะนักศึกษาวปส.รุ่นที่ 8 และภาคอุตสาหกรรมประกันภัยให้กับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โรงพยาบาลดงเจริญ จังหวัดพิจิตร และโรงพยาบาลมายอ จังหวัดปัตตานี

ในโอกาสที่เปิดกิจกรรมวิชาการในช่วงบ่าย เลขาธิการ คปภ. ได้แนะนำกุญแจ 4 ข้อ เพื่อช่วยให้ธุรกิจประกันภัยประสบความสำเร็จในยุค Digital Transformation ได้แก่ Agility คือ ต้องสามารถปรับตัวอย่างรวดเร็วและพร้อมจะรุกเมื่อมีโอกาสใหม่ๆเข้ามา โดยยกตัวอย่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยรูปแบบใหม่ๆ เช่น ประกันภัยทรัพย์สินทางปัญญา ที่ประเทศสิงคโปร์กำลังพัฒนา อาจเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการคุ้มครองความเสี่ยงให้กับภาคธุรกิจจากการถูกละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและจะเชื่อมกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีด้วย

กุญแจตัวที่สอง คือ Business Model คือ ต้องผนึกความสามารถและความเชี่ยวชาญทางดิจิทัลเข้ากับ Business Model ใหม่ด้านประกันภัย

กุญแจตัวที่สาม คือ Customer Centric และ Customer Experience คือการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต้องคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลักและต้องปฏิบัติกับลูกค้าด้วยความเป็นธรรม และกุญแจตัวที่สี่ คือ Data ที่ต้องมีข้อมูลของลูกค้าสามารถวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนสามารถนำมาใช้เพื่อประเมินความเสี่ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินมาตรการขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยให้เปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลใน 3 มิติหลัก คือ มิติด้านการพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบและแนวปฏิบัติ มิติด้านการสร้างสภาพแวดล้อมในการกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล และมิติด้านสร้างความพร้อมแก่ธุรกิจประกันภัยในเรื่องความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและภัยคุกคามทางไซเบอร์

สำหรับการแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีล่าสุดด้านประกันภัยมีการนำเสนอ Innovative Insurance Product การประกันชีวิตสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน การเปิดศูนย์ Thai Insurance Computer Emergency Response Team (TICERT) ในการบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ การนำเสนอ Big Claim  E-Report (BCER) ในรูปแบบของ Platform เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยรายใหญ่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สำนักงาน คปภ. สามารถกำกับติดตามและเร่งรัดบริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ประชาชนผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์และผู้เสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำนักงาน คปภ. จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนมาเที่ยวงานสัปดาห์ประกันภัย ปี 2561 ภายใต้ธีม “Converging Insurance Business Model with InsurTech in Digital Disruption พลิกโฉมประกันภัยไทย สู่มิติใหม่ยุคดิจิทัลเพื่อประชาชน” ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ อาคารเพลนารี 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ นอกจากจะได้รับความรู้เกี่ยวกับประกันภัยและนวัตกรรมต่างๆ ด้านการประกันภัยแล้วยังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยราคาพิเศษลดสูงสุด 30% และลุ้นรับของรางวัลมากมาย ตลอดจนพบกับความบันเทิงจากศิลปินดาราภายในงานสัปดาห์ประกันภัยครั้งนี้ชนิดที่เรียกว่า “มางานเดียว ทั้งคุ้ม  ทั้งครบ จบในที่เดียวเรื่องประกันภัย”